Zajęcia w ramach czesnego

JĘZYK ANGIELSKI- LINGUA NOVA –nasze przedszkolaki poznają język angielski najskuteczniejszą metodą poprzez zabawę.
LINGUA NOVA szkoła języków obcych dla dzieci realizuje autorską metodę nauczania dla dzieci w wieku 2,5-12 lat. Dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami – poprzez muzykę, rytm, obrazy, dotyk, uczucia i działania. Bajkowy kontekst w realizacji zajęć, bliski dziecku, z łatwością oddziałuje na dziecięcą wyobraźnię, tym samym zachęca je do efektywnej nauki. W LINGUA NOVA dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami oraz przygotowują się do komunikacji w tzw. naturalnym środowisku językowym, tj. za granicą czy spotykając obcokrajowca.
Użycie metody LINGUA NOVA gwarantuje ograniczenie zapominania poznanych dotąd zasobów językowych i zapewnia u dzieci postęp językowy.

NATIVE SPEAKER (JĘZYK ANGIELSKI )

JĘZYK FRANCUSKI – Poprzez przyjemną, inteligentną i spontaniczną naukę staramy się zarazić dzieci pasją do tego pięknego, melodyjnego języka. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci bardzo szybko zapamiętują proste słowa i wyrażenia w formie piosenek, rymowanek i wyliczanek, nabywając tym samym umiejętność wykorzystywania ich w autentycznym systemie komunikacyjnym. Ponadto dzieci w zderzeniu z inną kulturą i językiem zyskują na pewności siebie i otwierają się na świat. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów ze szkoły LINGUA NOVA.

OBCOWANIE ZE SZTUKĄ – Obcowanie ze sztuką, bycie jej odbiorcą jak i twórcze działania dziecka, wywierają ogromny, pozytywny wpływ na jego rozwój. Twórczość artystyczna dziecka umożliwia m.in. poznanie różnorodnych zjawisk i zagadnień z życia, ćwiczenia wzrokowe, dotykowe, słuchowe, ruchowe, daje możliwość uzewnętrznienia emocji i uczuć, nie rzadko trudnych do ujawnienia przez małe dziecko. Spotkanie się z aktorstwem, plastyką, muzyką podczas zajęć daje dzieciom możliwość przełamania niekiedy bardzo trudnych stresowych napięć. Podczas zajęć wykorzystywane są opowiadania, muzyka (od klasyki po muzykę pop), rekwizyty, elementy kostiumu (peruki, sukienki, szale, chusty, kapelusze) co daje różnorodność bodźców i inspiracji do twórczego działania dzieci. Dzieci są wrażliwe na wszelkie zmiany tych bodźców, co trwale wpływa na elastyczność myślenia i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Z GIMNASTYKĄ - celem zajęć jest podwyższenie jakości życia dzieci. Zajęcia zapewniają profilaktykę kształtowania umiejętności odbioru świata naszymi zmysłami. Zmysł równowagi, czucie głębokie oraz dotyk to trzy podstawowe układy sensoryczne ściśle współpracujące ze zmysłami słuchu oraz wzroku. Prawidłowa integracja tych zmysłów wpływa na koncentrację uwagi oraz koordynację ruchową.

EDUKACJA ZDROWOTNA - Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u dzieci nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia.
Główne obszary tematyczne edukacji zdrowotnej:
Higiena osobista i otoczenia
Bezpieczeństwo w życiu codziennym, zapobieganie urazom, pierwsza pomoc
Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
Praca i wypoczynek
Zdrowie psychospołeczne

LOGOPEDIA - Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w których biorą udział dzieci z podobnymi problemami logopedycznymi. Celem tych zajęć jest korekta wad wymowy oraz usprawnianie narządu artykulacyjnego. Regularnie prowadzone są również kontrolne badania logopedyczne dzieci, u których wcześniej nie stwierdzono wad wymowy bądź też zostały wyeliminowane podczas zajęć grupowych. Ćwiczenia w czasie zajęć dostosowane są do aktualnych potrzeb dziecka. Jest także możliwość uczestnictwa w odpłatnych zajęciach indywidualnych.

PSYCHOLOG – zadanie psychologa jest wspieranie mocnych stron dziecka, prowadzenie obserwacji, działań diagnostycznych oraz rozpoznawanie na ich podstawie potrzeb dziecka oraz podanie sposobów na ich zaspokojenie.